Integritetspolicy

1. Dataskydd

Allmänna anteckningar

Följande meddelanden ger en kortfattad översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som gör att du kan identifieras personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår integritetspolicy angiven nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar webbplatsoperatörens kontaktuppgifter i avsnittet ”Information om den personuppgiftsansvarige” i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisning). Dessa data samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information kostnadsfritt om ursprung för, mottagare av och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss angående denna och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Värdskap

Externt värdskap

Denna webbplats är värdbaserad hos en extern tjänsteleverantör (hoster). De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på den externa tjänsteleverantörens servrar. Detta kan vara till exempel IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktdata, namn, webbplatsåtkomster och andra data som genereras via en webbplats.

Extern värdbasering utförs i syfte att uppfylla avtal gentemot våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 (1) (b) GDPR) och för att vårt onlineerbjudande ska kunna tillhandahållas säkert, snabbt och effektivt av en professionell leverantör (art. 6 (1) (f) GDPR).

Vår externa tjänsteleverantör kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att denne ska kunna verkställa sina tjänsteförpliktelser och kommer att följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

3. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Fullständigt skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

Nordic Sugar A/S
Edvard Thomsens Vej 10
2300 Köpenhamn S Danmark

Ansvarigt organ är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra har kontroll över ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringstid

Såvida inte en mer specifik lagringsperiod har specificerats i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre föreligger. Om du hävdar en berättigad begäran om radering eller återkallar samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller kommersiell lag). I det senare fallet kommer uppgifterna att raderas efter att dessa skäl inte längre föreligger.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Dataskyddsombud
Küchenstraße 9
38100 Brunswick

Tel: +49 531 2411-0
E-post: dataprotection@nordzucker.com

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredje länder

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredje länder som inte är säkra enligt dataskyddslagar. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredje länder och behandlas där. Vi vill påpeka att ingen dataskyddsnivå jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder.

Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna över personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter som finns på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförs fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 (1) (E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN MOTSVARANDE RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM BEHANDLINGEN BASAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU MOTSÄTTER DIG KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN UPPPVISA STARKA LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSIDOSÄTTER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER ATT BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR FASTSTÄLLANDET, VERKSTÄLLANDET ELLER FÖRSVARET AV LEGITIMA INTRESSEN.
JURIDISKA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (1) GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS I SYFTE ATT BEDRIVA DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRINGS SYFTEN. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU MOTSÄTTER DIG KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS I SYFTE AV BEDRIVA DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga den till ansvariga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelse av GDPR ska registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin hemvist, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte andra administrativa eller rättsliga gottgörelser.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av webbplatsens operatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad
”http://” ändras till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsarfältet.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i verkställandet av ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt förekommande, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen när som helst och, i förekommande fall, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta ändamål och för ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. För att göra detta kan du kontakta oss när som helst. Rätten till begränsning av behandling föreligger i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under verifieringens varaktighet har du rätt att begära begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/pågår olagligt kan du begära begränsningen av databehandling istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att verkställa, försvara eller genomdriva rättsliga anspråk, har du rätt att, istället för begära begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om du har gjort en invändning enligt art. 21 (1) GDPR måste en avvägning av dina och våra intressen genomföras. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som har företräde har du rätt att kräva begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får sådana uppgifter – förutom att de lagras – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller på grund av viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot reklammejl

Användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för imprintskyldigheten för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågats är härmed förbjuden. Sidornas operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom spam-e-post.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra internetsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (funktionella cookies, t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras på grundval av art. 6 (1) (f) GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för kunna tillhandahålla sina tjänster optimalt och utan tekniska fel. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, baseras lagringen av cookies i fråga uteslutande på detta samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR; samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera den automatiska raderingen av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan denna webbplats funktionalitet vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat inom ramen för denna dataskyddsförklaring och, om nödvändigt, begära ditt samtycke.

Återkallande av samtycke till cookies:

Du kan justera dina valda cookie-inställningar när som helst med hjälp av följande länk. Du kan återkalla alla samtycken du redan har gett med verkan för framtiden.
https://foodservicedansukker.se/cookiedeklaration/

Samtycke med cookiebot

Vår webbplats använder samtycke med cookiebotsteknik för att erhålla ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller för användning av vissa teknologier och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (nedan kallad ”cookiebot”).

När du går in på vår webbplats upprättas en anslutning till cookiebots servrar för att få ditt samtycke och andra förklaringar angående användningen av cookies. Cookiebot lagrar sedan en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela de samtycken som ges till dig eller deras återkallelse. Uppgifterna som samlas in på detta sätt lagras tills du begär att vi raderar dem, tar bort cookiebot-cookien själv eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre föreligger. Obligatoriska lagliga lagringsförpliktelser förblir opåverkade.

Användningen av cookiebot sker för att erhålla de lagstadgade samtyckena för användningen av cookies.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och version av operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn på dator som tillgår
  • Tid för serverbegäran
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra uppgiftskällor.

Insamlingen av dessa uppgifter är baserad på art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter är baserad på art. 6 (1) (b) GDPR om din begäran är relaterad till verkställandet av ett kontrakt eller är nödvändig för implementeringen av åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 (1) (f) GDPR) eller efter ditt samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR) om detta har begärts.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att de lagras eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre föreligger (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din begäran). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – förblir opåverkade.

Etiketteringsmaskin

Vi erbjuder etiketteringsmaskinen på vår hemsida.

Behandlingen av dessa uppgifter är baserad på art. 6 (1) (b) GDPR för att tillhandahålla dig tjänsten. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Dina uppgifter kommer att raderas efter att syftet med att lagra uppgifterna inte längre föreligger.

5. Analysverktyg och reklam

etracker

Denna webbplats använder analystjänsten etracker. Leverantören är etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland.

Uppgifterna kan användas för att skapa användningsprofiler under en pseudonym. För detta ändamål använder etracker teknologier som möjliggör igenkänning av användaren (t.ex. cookies eller enhets fingeravtryck). Uppgifterna som samlas in med etracker-teknologierna kommer inte att användas för att personligen identifiera besökare på denna webbplats utan separat givet samtycke från den berörda personen och kommer inte att slås samman med personuppgifter om innehavaren av pseudonymen.

Användningen av detta analysverktyg baseras på art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av anonymiserad analys av användarbeteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) utförs behandlingen uteslutande på basis av art. 6 (1) (a) GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevuppgifter

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare data kommer inte att samlas in eller kommer endast att samlas in på frivillig basis. För behandlingen av nyhetsbrevet använder vi tjänsteleverantörer av nyhetsbrev, vilka beskrivs nedan.

Apsis International AB

Denna webbplats använder Apsis Pro för att skicka nyhetsbrev. Leverantör är APSIS International AB, Kungsgatan 6, 21149 Malmö, Sverige (nedan: ”Apsis”). Apsis är en tjänst med vilken nyhetsbrevsutskicket kan organiseras och analyseras. De uppgifter som du anger i syfte att ta emot nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras på Apsis servrar i Tyskland.

Våra nyhetsbrev som skickas med Apsis låter oss analysera beteendet hos nyhetsbrevsmottagarna. Vi kan bland annat analysera hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrevsmeddelandet och hur ofta en länk i nyhetsbrevet har blivit klickad på. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan man även analysera om en fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på denna webbplats) har ägt rum efter att man klickat på länken i nyhetsbrevet. För mer information om dataanalys genom Apsis nyhetsbrev, besök: https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy.

Databehandlingen baseras på ditt samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingsåtgärderna som redan utförts fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Om du inte vill ha någon analys av Apsis måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

De uppgifter som du förser oss med i syfte att ta emot nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och kommer att raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål förblir opåverkade av detta.

Efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevets distributionslista kommer din e-postadress att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svartlista för att, om nödvändigt, förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter.
Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa de lagstadgade kraven vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR). Lagringen i svartlistan är inte tidsbegränsad.

7. Integritetspolicy för vår närvaro i sociala medier

Databehandling av sociala nätverk

Vi upprätthåller allmänt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk som vi använder hittar du nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter, osv. kan vanligtvis analysera ditt användarbeteende ingående när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll i sociala medier (t.ex. knappar eller reklambanners). Genom att besöka vår närvaro på sociala medier utlöses många dataskyddsrelevanta behandlingsåtgärder. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier, kan operatören av den sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock även samlas in under vissa omständigheter om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I sådana fall sker denna datainsamling till exempel via cookies som lagras på din slutenhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de data som samlas in på detta sätt kan operatörerna av de sociala medieportalerna skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive närvaro på sociala medier. Om du har ett konto hos respektive sociala nätverk kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter som du är eller var inloggad på.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsåtgärder på sociala medieportaler. Beroende på leverantören kan ytterligare behandlingsförfaranden därför utföras av operatörerna av de sociala medieportalerna. För detaljer, se användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna för respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund

Vår närvaro på sociala medier är avsedd att säkerställa en så heltäckande närvaro som möjligt på internet. Detta är ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 (1) (f) GDPR. Analysprocesserna som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, som måste anges av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i art. 6 (1) (a) GDPR).

Ansvarig person och hävdande av rättigheter

Om du besöker någon av våra sociala medier (t.ex. Facebook) är vi tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen ansvariga för de databehandlingsåtgärder som utlöses under detta besök. I princip kan du hävda dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både gentemot oss och gentemot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. gentemot Facebook).
Observera att trots det gemensamma ansvaret med operatörerna av de sociala medieportalerna har vi inte ett fullständigt inflytande över de sociala medieportalernas databehandlingsåtgärder. Våra alternativ bestäms till stor del av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

Uppgifterna som samlas in direkt av oss via närvaron på sociala medier raderas från våra system så snart syftet med att lagra dem inte längre föreligger, du begär att vi raderar dem, du återkallar ditt samtycke till lagring av dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre föreligger. Lagrade cookies finns kvar på din slutenhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna syften. För detaljer, vänligen kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredje länder.

Vi har slutit ett gemensamt behandlingsavtal (Controller Addendum) med Facebook i enlighet med art. 26 GDPR). Detta avtal anger de databehandlingsåtgärder som vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal under följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan justera dina annonsinställningar oberoende i ditt användarkonto. För att göra det, klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

För detaljer, se Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Mer information om hur de hanterar dina personuppgifter finns i YouTubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Pinterest

Vi har en profil på Pinterest. Operatören är Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Mer information om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Pinterests integritetspolicy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Operatören är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Holdingbolaget Meta Platforms Inc. är certifierat enligt EU:s och USA:s ramverk för dataskydd. Dessutom är dataöverföringen till USA baserad på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljer om deras hantering av dina personuppgifter hittar du i Instagrams dataskyddsförklaring: https://help.instagram.com/519522125107875.

Dailymotion

Vår webbplats använder plugins från videoportalen Dailymotion. Leverantören är Dailymotion, 140 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, Frankrike. När du besöker en av våra sidor försedd med en Dailymotion-plugin upprättas en anslutning till Dailymotion-servrarna. Under processen informeras Dailymotion-servern om vilka av våra sidor som du har besökt. Dessutom får Dailymotion din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Dailymotion eller inte har ett konto hos Dailymotion. Om du är inloggad på ditt Dailymotion-konto aktiverar du Dailymotion för att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Dailymotion-konto. För mer information om hantering av användardata, se Dailymotions integritetspolicy på: https://www.dailymotion.com/legal/privacy.